politika společnost

Rok 2017 očima Zdenky Bohmové

Tak, jako vesmír není přesně ohraničen, tak i planetární vlivy, zejména pomalých planet, nelze vymezit přesnou platností kalendářního roku, ale některé esence se prolínají v mnohem delším časovém horizontu. Můj úvod do problematiky roku 2017 bude tedy poněkud rozvláčnější, ale domnívám se, že přispěje k ucelenějšímu obrazu současné problematiky. Podle chaldejské řady viditelných planet (Babylonské řady) se jednotlivé planety střídají každý rok ve své vládě.

Ohlédnu-li se do nedávné minulosti, rok 2014 byl rokem Saturnským. Saturn ve Štíru vypovídal hodně o psychických a jiných tříděních, byl hodně o ujasňování a čištění a mnohým přinesl nelehké chvilky. Rok 2015 byl pak rokem Jupiterským, který jsme pociťovali o něco více optimisticky a velkoryse (mnohdy i bezdůvodně), s větší dávkou naděje, odvahy, otevřenosti či zapálenosti pro věc.

Loňský rok byl pod vlivem Marta spojován s energiemi počátků, zahajování, projevení všeho s plnou dravostí a spontánností, mnohdy jsme pod vlivem Štířích energií řešili silná a hluboká témata, vše však bylo více chaotické, nediferencované. Měli jsme problémy všechny procesy kolem nás vůbec registrovat, natož se v nich zorientovat a aktivně zapojovat do jejich řešení.

Rok 2017 bude rokem solárním a prim budou hrát všechny solární energie jako životaschopnost, vitalita, individualita, ale také tvořivost. Tento rok bude probíhat pod vládnoucím principem Slunce, které vládne ve znamení Lva. Budeme mít tendence se více držet konzervativního, bude přáno všemu tradičnímu, především rodině a v neposlední řadě od nás bude více vyžadována osobní angažovanost a zodpovědnost. Letošní rok bude především o projevení vůle, bude přát individualitám a vůdcům, ale ve smyslu projevení se a uplatnění ve skupině nikoli o vyčlenění z ní. Srovnám-li tedy loňské energie s letošními, vidím zásadní rozdíl. Minulý rok byl spíše o všestranné aktivitě, která nebyla příliš diferencovaná, a nebrali jsme zřetel na zpětnou vazbu. Letošní solární energie budou mnohem více zacílené a zpětná vazba bude nepochybně vyžadována.

Zvláštní pozornost bych také ráda věnovala nejvýznamnějším „hráčům“ tohoto desetiletí, kteří udávají podtext dnešní doby. Pluto, které roku 2008 mimo jiné odstartovalo ekonomickou krizi, nás stále tvrdě, mocensky, tvrdošíjně (a s jistou dávkou konzervatismu) nutí ke změně struktury, řádu, přeorientování se na to, co funguje. Pod vlivem Neptuna však často ztrácíme orientaci, podléháme podivným náladám a ztrácím fundamenty, což je z mého pohledu klíčovým mezníkem současné doby. To, čemu jsme po dlouhá léta věřili a v čem jsme byli vychováni, selhává a jsme nuceni hledat zcela nové cesty a způsoby fungování. Pod vlivem dalších „hráčů“ pak často jednáme prudce, impulzivně a nedomýšlíme své činy.

Již od roku 2010 na nás působí esence protichůdných sil. Na jedné straně mocná a mocenská energie, která po nás chce mermomocí držet věci po staru, tak, jak jsme byli po generace zvyklí a chceme udržet status quo (vyžadujeme svoje jistoty), na druhé straně revoluční a bojové nálady, touha po svobodě a zápas s mocenským establishmentem. Do popředí se tak dostávají základní sociální potřeby – jistota a svoboda, které jsou nemilosrdně konfrontovány, a my musíme volit.

V dubnu a květnu 2014 se k těmto energiím přidali další dva hráči. Každá ze zúčastněných energií chtěla na sebe převzít vůdčí roli a žádná z nich nebyla pasivního charakteru. Hovořím o tzv. Velké kvadratuře, kdy se spojily energie staré a mocenské struktury s novými nároky revolučního rázu, se sklonem k rozpínavosti a potřebou mít ve vztahu za každou cenu navrch. Ve vzduchu tedy vznikla, a dodnes přetrvává, esence neklidu, sociálních nepokojů a rozvírání sociálních nůžek nikoli jen v rámci společnosti jednotlivých států, ale na celosvětové úrovni.

Rok 2015 a 2016 se pak odvíjel pod vlivem dvou významných archetypů, které byly taktéž vystaveny konfrontaci. Vodní živel se svými bezbřehými iluzemi a hledáním spásy byl v podobě mas uprchlíků konfrontován se zemským živlem v podobě hranic, zdí, státu, zákona, armády, policie. Saturnský princip se tak pod vlivem spasitelského komplexu silně otřásl v základech. Co je však silnější? Voda, nebo kámen?

Jaký tedy bude současný rok, rok 2017? V predikcích se nejprve soustředím na energie patrné k samotnému začátku roku, dále pak na energie spojené se vstupem Slunce do znamení Berana, tedy na astronomický začátek roku, pozornost budu věnovat nejdůležitějším aspektům, které v daném roce nastanou, a v neposlední řadě se zamyslím nad tím, jaký dopad budou mít planetární energie konkrétně na naši republiku.

Horoskop k 1. 1. 20172017

Jupiter bude hodně o vztazích, mezinárodním právu a vzájemných úmluvách. Vztahy na celospolečenské i osobní rovině budou ústředním tématem tohoto roku. Vzájemná opoziční vazba mezi znamením Vah a Berana bude stěžejním aspektem celého roku 2017. Zdůrazněny budou otázky pojetí spravedlnosti a práva. Napěťová vazba nebude nutně představovat konfrontaci sil, ale dle mého soudu bude spíše výzvou k dialogu a jakýmsi poměřováním. Půjde o to, jaké dohody se uzavřou, jak budou dodržována a naplňována vzájemná ujednání. Půjde o to – „ kdo, s kým, proti komu, za jakých podmínek“, půjde především o vytváření skupin a koalic, hledání konsensu, hledání nových způsobů přeuspořádání a také o vyšší míru formálních a psaných pravidel. I jediná planeta nad horizontem vypovídá o relačních vazbách a proto nadnárodním vztahům bude v tomto roce věnováno ještě více pozornosti.

Planeta Saturn nám v letech 2013 a 2014 hodně „zatápěla“ a byla nadmíru nepříjemná. Nyní nám pomáhá především formovat naše ideje, myšlenky, je hodně o tradici, tradičních hodnotách, stabilizuje a reguluje naši hodnotovou orientaci. Svou příznivou aspektací teď přináší krátké konsolidační období a rovnováhu mezi osobní svobodou a odpovědností. Děti narozené v tomto roce tak mohou, jakmile dopějí, přispět k pozitivním změnám, k vyčištění společnosti od starých dogmat, mohou být iniciátory nových a pokrokových dějů, přispět k harmonizaci a vyváženosti konzervativního a současně pokrokového pohledu na svět.

Zastoupení planet v znamení Kozoroha po nás žádá praktičnost v konkrétních věcech, nabádá nás, abychom se chovali prakticky a pragmaticky. Neptunovské energie pak budou v tomto roce uvádět živly více do pohybu a to na všech úrovních. Očekávat tak můžeme zvýšenou infekčnost, co se týká makroekonomických ukazatelů – vše bude probíhat živelně, nekontrolovaný růst nebo pokles. Více živelných událostí lze očekávat na úrovni počasí. Mundánní konstelace fungují jak na úrovni počasí (zemětřesení, sucha, povodně, sopky), na úrovni osobní (mezilidské vztahy) i celospolečenské (doprava, teroristické útoky, napětí ve společnosti). Co se týká termínů: 1. 1. jsme odstartovali chřipkovou epidemií, novým výskytem ptačí chřipky a likvidací chovů, 12. 1. jsme zažili na mnoha místech menší či větší sněhovou kalamitu a 18. a 19. 1. se přihlásily třeskuté mrazy, zemětřesení či padaly laviny. Obezřetní bychom měli být také 25. 2., v květnu pak 10. 5., 28. a 29. 5., v letních měsících 17. až 19. 7., na podzim pak 23. a 24. 9. Jedny z kritických dní pak mohou představovat poslední listopadový a první prosincový den.

V horoskopu jarní rovnodennosti se bude pohybovat 6 planet z 10 v ohni a dle mého soudu se bude oteplovat na všech úrovních. Napěťové konstelace opět ukazují na živly v pohybu, touhu po moci, revoltu, vzpurnost, přesvědčování a snahy o mocenské prosazování. Prosperovat by i nadále mohly obory zabývající se moderními technologiemi, podpořena v tomto roce může být o něco více i kultura a umění.

Jak tyto energie budou působit na naši republiku? Z hlediska zastoupení znamení Štíra nám letos bude Jupiter přát na rozdíl od roku 2013 a 2014, kdy nás zkoušel nelítostný učitel Saturn. Na podzim bude přecházet Jupiter z Vah do Štíra, což by nám jako republice mělo přidat energii a podporu. Pokud by tedy i volby připadly na toto období, snad by mohla vzejít vláda stabilní. V neposlední řadě je třeba říct, že znamení Štíra, ve kterém je naše republika zrozena, je jedním z nejsložitějších, ale také nejhouževnatějších znamení. Dává naší zemi schopnost přežít mnohé situace. Štír je jako bájný pták Fénix – spálen na popel, podroben zkouškám ohně a válek a zase vstane, otřepe se a jde dál.

24. ledna 2017

Autorka  článku vystudovala 3 -leté studum ve škole MODERNÍ ASTROLOGIE
a nyní úspěšně pokračuje ve studiu LÉKAŘSKÉ ASTROLOGIE

vizitka web_koncept

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...