aktuality společnost

Venušanský rok 2018

Podle chaldejské neboli Babylonské řady viditelných planet se letošní rok ponese pod taktovkou planety Venuše. Jednotliví tradiční vládcové se každý rok střídají ve své vládě, od nejpomalejších planet k těm nejrychlejším. Saturnský rok 2014 byl pod vlivem Štíra poměrně komplikovaný. Saturn vymezoval oblast našich úkolů, překážek a výzev. Stoupal sociální tlak, ale i na osobní rovině nás nutil k ujasňování a třídění a přinesl k řešení psychicky náročná témata. Jupiterský rok 2015 jsme již pociťovali poněkud optimističtěji, velkoryseji i s notnou dávkou nadějí a iluzí. Energie se manifestovaly hledáním spásy na straně jedné a spasitelským komplexem na straně druhé.

Vliv energického Marta jsme zažívali v roce 2016. Svým způsobem se nám na základě předchozího vývoje tak trochu bortila představa okolního světa. Vše se jevilo jako chaotické a nediferencované. Mars představoval určitý restart a potřebu se znovu odrazit ode dna. Byl projevem aktivní vůle a energií nových počátků. Loňský Solární rok vypovídal hodně o osobním přístupu k řešení problémů. Byl o uvědomení si, kdo jsme, co chceme a kam směřujeme, jak na úrovni nadnárodní, národní i osobní. Žádal po nás, abychom se navrátili ke svému „Já“, ke své podstatě, dostali se do svého nitra a našli si své místo na Slunci. Byl spojen s projevem vůle, s osobní angažovaností a projevením zodpovědnosti, především k sobě samým.

Letošní Venušanský rok se jeví na první pohled velice optimisticky a nenáročně, ale … Venuše je představitelkou lásky, krásy, umění, radosti ze života, také pokušení a požitkářství. Často se projevuje v polaritách. Větší prostor budeme věnovat snaze o budování harmonických vztahů, společnému soužití a tvůrčím aktivitám. Budeme se chtít bavit a užívat života plnými doušky. Pozor si však musíme dát na povrchnost. Jaký tedy bude následující rok?

Je třeba si uvědomit, že nic nemá jasně ohraničený počátek, ani konec. Jednotlivé energie působí s určitou setrvačností po delší dobu a plynule přecházejí do energií nových. To, co se děje, je třeba vnímat v kontinuitě s ději předchozími. Dlouhodobě nás ovlivňují zejména pomalé transplanety, které otevřely svá témata v letech minulých. Působí na nás svými učebními lekcemi a předkládají nám úkoly k řešení. Základní esence – neboli hrací karty jsou rozdány. Tyto energie však rezonují s jedinečným horoskopem každého jedince trošku jinak, podle postavení planet v době jeho narození. Nativními horoskopy disponují i jednotlivé územní celky podle doby svého vzniku. Působnost globálních energií se tak může manifestovat u jednotlivých zemí svým specifickým způsobem. Téma však zůstává. V neposlední řadě se do interpretace prognózy promítá osobní nastavení každého interpreta.

Témata daná Plutem v Kozorohu nás ovlivňují již několik let a budeme je zpracovávat nejméně do roku 2023. Žádá po nás transformaci společenského řádu, transformaci starých struktur, přeorientování se na to, co funguje a zbavení se toho, co nefunguje. Netýká se jen korporátního světa, ale i transformace hodnot či postojů k přírodním zdrojům. Dalším generačním vlivem je pohyb planety Neptun v Rybách. Jeho vliv souvisí se soucítěním, laskavostí, sounáležitostí, s tím, jak se chováme k přírodě, ale i se závislostmi, slabostí, bezbřehými iluzemi a naivitou, v neposlední řadě s pohybem mas v podobě migrantů a hledáním spásy.

Citlivost a vnímavost se projevuje na různých úrovních. Jsme vnímavější na to, co jíme, v jakém životním prostředí žijeme, na to, co se děje kolem nás. Pod Neptunovským vlivem často ztrácíme orientaci, ztrácíme fundamenty. To, co bylo po dlouhá léta platné a neměnné, to čemu jsme věřili a v čem jsme byli vychováni, již vnímáme z jiného úhlu pohledu. Ve velké míře Neptun souvisí s kolektivním vědomím a má v nás probudit vnímavější prožívání lidského bytí. Vnitřně se přenastavujeme. Neptun je tedy nápomocen Plutónským energiím v procesu hledání nových cest a způsobů fungování nás samých, ale i společnosti jako celku. Neptun v Rybách ukončí svoji pouť v roce 2025. Budeme při tom, když ukončí celý téměř 164 let dlouhý cyklus zvěrokruhem.

Zásadním mezníkem v květnu tohoto roku bude vstup planety Uran do Býka. Uran v Beranu byl ve svém 7letém cyklu prostorem pro individualitu, ať již individualitu osobní či národní. Byl o schopnostech sebeprosazení a hledání svého potenciálu. Byl prostorem pro uvědomení si, v čem jsme dobří, v čem se lišíme, v čem máme naději na úspěch. Uran souvisí s pojetím svobody a nezávislosti, odráží přístup k rovnosti a bratrství, souvisí s kolektivním vědomím i respektováním jedinečnosti.

Od roku 2010 se vstupem do znamení Berana Urna podílel na tzv. „Kardinálním klimaxu“ a nastolil energie protichůdných sil s mocenským a konzervativním Plutem v Kozorohu. Na jedné straně byly zřejmé tendence držet věci po staru a udržet status quo, na druhé straně bojová nálada, revolta, touha po změně a po svobodě, která na globální úrovni odstartovala např. „Arabské jaro“. V roce 2014 se Uran zapojil do „Velké kvadratury“ a uvedl do pohybu další napěťové energie. Staré a mocenské struktury byly konfrontovány s novými nároky revolučního rázu. Projevily se tendence k rozpínavosti a potřebě mít ve vztahu za každou cenu navrch. Neklid a napětí jsme pociťovali v rovině společenské i nadnárodní.

Uran představuje vyšší vědomí, stav otevřené svobodné mysli a osvobození od dosud platných mentálních vzorců. Ty budou v rámci nastoleného transformačního procesu a vstupem Uranu do Býka podrobeny značným změnám. Býk souvisí s hodnotovým systémem. Následujících 7 let tedy bude o změně hodnot, o změně vztahů a prožívání. Uran nastolí proces přehodnocování. Dvě základní sociální potřeby budou podrobeny zásadním změnám. Býk představuje potřebu jistoty a Uran potřebu svobody. Současnou učební lekcí je přestat lpět na dosavadních hodnotách, podle kterých žijeme, kterým věnujeme pozornost, do kterých vkládáme svoji energii. Úkolem následujících let může být návrat od konzumní společnosti ke skutečným hodnotám, které bychom měli hledat samy v sobě – k hodnotám vztahů a spolupráce.

Přirozeným vládcem Býka je planeta Venuše, která je v letošním Venušanském roce zvláště aktivována. Venuše představuje ženský princip v nás. Je o syntéze, tvorbě a životaschopnosti. Uran bude po dobu 7 let prověřovat životaschopnost každého z nás na úrovni osobní, ale i na úrovní národní identity. Dotkne se vztahové roviny, toho, jak jsme schopni vztahy utvářet, jak jsme schopni spolu vzájemně komunikovat a koexistovat. Dotkne se roviny partnerské, rodinné, kolegiální i celospolečenské.

V následujících letech se budeme věnovat problematice soužití národů, sdílení jedněch zdrojů a jedné planety. Z mého pohledu už to nebude pouze o nabízené pomoci a natažených rukách, ale o nastavení rovnováhy mezi chtěným a možným. Venuše v konzervativním, střízlivém a zodpovědném Kozorohu bude ke vztahům spolupráce přistupovat se vší vážností a bude usilovat o upevnění a stabilizaci. I přes harmonickou vazbu na planetu Neptun, který je vyšší oktávou pozemské Venuše, nebude naše soucítění a laskavost již zcela bezbřehá, ale bude více o hledání hlubšího významu a smyslu věcí.

Býk pod patronací Venuše je znamením hmotným, tělesným a smyslovým. Transformačním procesům tak budou podrobeny nejen vztahy, ale i majetek, finance, tělo a smyslové vnímání. Měnit se tak mohou naše stravovací návyky, více se budeme zamýšlet nad tím, co jíme a jaký vliv to má na naše tělo, budeme hledat jiné alternativy stravování, větší pozornost věnovat problematice zemědělství a živočišné výroby. (viz. České kulinářství napříč dějinami) Předpokládám, že pozornost bude věnována i oborům plastické či rekonstrukční chirurgie, ale i „opravám a vylepšením“ našich tělesných schránek na úrovni náhrad, implantátů či transplantací.

Býk souvisí nejen s hodnotami a smyslovým vnímáním, ale i s financemi, toky peněz a bankovnictvím. Očekávat tak lze v následujících letech sjednocování, výkyvy, vzestupy i pády měn. Světový finanční systém zahájí od května letošního roku transformační proces. Ten může být spojen s používáním virtuální měny, s internetovou platební sítí kryptoměn, např. Bitcoin, který již v posledním roce zaznamenal extrémní výkyvy. Cílem těchto snah je plná decentralizace bez možnosti ovlivňovat či ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci.

Tento proces může odstartovat v maximalistickém pojetí boj mezi měnou danou státem a virtuální měnou, zahájit proces volného obchodu a platebního styku mimo dohled státních úřadů, v minimalistickém pojetí tak může být umíráčkem tištěných papírových peněz. Záleží, nakolik bude Uran v Býku kontrolován konzervativními elitami. Jde o možné scénáře. Očekávat můžeme nové technologie v oblastech platebního styku a větší a větší tlak na bezhotovostní platby.

V celkovém kontextu nás čeká sedmileté období propojování všeho nového, nových technologií, postupů, způsobů, které představuje Uran se světem hmotným a hmatatelným, který představuje Býk. Kolem roku 2025 bychom měli pomalu dokončovat jeden transformační cyklus daný transplanetami. Určitým procesem změn tak projde náš hodnotový systém, společenský řád, kolektivní vědomí, přístup k hospodaření a ke společným zdrojům. To se týká dlouhodobých prognóz.

Obr. zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitcoin#/media/File:Bitcoin_Digital_Currency_Logo.png

 

Zvláštní pozornost v rámci roku 2018 chci věnovat zastoupení znamení Kozoroha. Mimo Pluta, o kterém jsem se již zmínila a samozřejmě Slunce, je výrazně aspektována planeta Venuše. Ta vypovídá o tom, že vztahy budou navazovány obezřetněji, ale snad i odpovědněji. Větší pozornost budeme věnovat v tomto roce příbuzenským vztahům, sešlostem a otázkám soukromí a rodiny. Saturnské energie představují návrat k tradicím a k životu v souladu s přírodou. Venuše ve 4. domu věnuje zvláštní péči i zařízení svého domova. (viz. Módní trendy roku 2018) Jediné, na co bychom si měli dávat pozor, je skutečnost, že když sílí profesní a karierní růst, který představuje obsazený Kozoroh, může rodina, kterou představuje neobsazené znamení Raka, tak trochu strádat. Tudíž, jak říkal Jan Werich: přiměřeně. Pracovat ano, ale udělat si čas i na své blízké.

Venuše v harmonických vazbách v podstatě prezentuje víru v dobro a optimistický pohled na svět, pod vlivem Kozoroha raději hovořme o umírněném optimismu, ale také soudržnosti a stálosti. Upevnit by se do jisté míry mohly rodinné vazby i vnímání národní identity. Ale jak jsem hovořila, Venuše se často projevuje v polaritách. Pod vlivem černé Luny, která je nápomocna transformačnímu procesu hodnotového systému, budeme zkoušeni či živeni touhou po majetku a ceněných materiálních hodnotách, touhou po požitcích a blahobytu. Úkolem bude si uvědomit, že existuje nějaký řád, pravidla a že jsme zodpovědní za vše, co děláme a máme i určitý morální kredit. Každopádně dodá černá Luna Venuši hloubku a originalitu, zdůrazní potřebu dokonalosti a naplnění ideálu.

V prosinci 2017 vstoupil do znamení Kozoroha Saturn. Ten je v tomto znamení přirozeným vládcem, je zde pevný, silný, zodpovědný a stabilní. Více se tak budeme dostávat k podstatě věcí a ne jen chodit kolem „horké kaše“. Úkolem je dozrát, dospět a získat či reformovat strukturu a řád sami v sobě, ale i ve společnosti. V roce 2018 bychom měli být o něco pracovitější, houževnatější, hospodárnější, ale snad i úspěšnější. Silně obsazený Kozoroh a zemský živel prezentuje praktičnost, která směřuje k efektu a bude přát všem, kteří si předsevzali v předchozích dvou letech konkrétní a hmatatelné cíle. Konzervativní a houževnatý Saturn bude navíc harmonicky aspektován na liberální a nekonvenční Uran. Mělo by se nám tedy lépe dařit nalézat nové a neotřelé způsoby řešení problémů, nové způsoby práce. Aspektace by měla přispět k vymanění se ze zažitých a ustálených představ, které jsou apriory předem dány v podobě již zmiňovaných mentálních vzorců. Budeme podrobeni určitému konsolidačnímu procesu nejen sami v sobě, ale i ve společnosti v hledání rovnováhy mezi osobní svobodou a přijetím zodpovědnosti za své činy, za svá rozhodnutí.

Postavením Jupitera ve Štíru můžeme být tak trochu otrávení tím, co se děje kolem nás, na osobní rovině budeme více kritičtí k jakýmkoliv projevům nespravedlnosti. Tento proces však opět vnímám jako podporu již nastolených transformačních změn, alespoň co se kolektivní úrovně týká. Odhaleno tak může být vše skryté, utajované, na povrch mohou „vyplavat“ různé majetkové kauzy či nalezeni jiní „kostlivci ve skříni“. Harmonická aspektace ve vodních znameních je pak projevem vcítění se do druhých lidí, což se může manifestovat jako proces sbližování – ras, kultur, duchovních hodnot, ale také může zůstat na úrovni idealizování a „zbožných přání“. Celkově by tento proces měl přispět k očistě a pozvednutí mravní a duchovní úrovně, k jednotě ducha a hmoty. Pod vlivem dvou nejvíce spirituálních znamení je příležitostí jak druhé lépe vnímat, ale opět je tu ale … Se silným spoluhráčem – Martem ve 2. domě bude energie ještě hodně vynakládána na materiálně-finanční účely.

 

A jak bude vypadat průběh roku 2018?

Obr. zdroj: vlastní zpracování – horoskop k 1. 1. 2018

První čtvrtletí by mělo být celkem pohodové, optimistické, bez výraznějších výkyvů. V dubnu zaznamenáme první náročnější konstelace, pozor bychom si měli dávat v osobní rovině na úrazy a přepínání, zvláště na počátku měsíce dubna. Duben pak odstartuje napěťové a mocenské energie z Kozoroha do Berana, rozdmýchá i na kolektivní úrovni jisté napětí. Na jedné straně bude zřejmá snaha udržet věci pod kontrolou stůj co stůj, na druhé straně pocit, že už se musí něco stát. Dusno, nespokojenost a touha po změnách se promítne i do květnových energií. Lehce výbušné období bude představovat polovina měsíce května (16. 5.), následně se zopakuje na přelomu prázdnin (1. 8.), a koncem září (20. 9.). Maličko chaoticky se budeme cítit v červnu, zásadní dynamika, velký příval energie a celkové zrychlení pak přijde v červenci.

Období od 16. 7. – 5. 8. bude představovat energetický náboj srovnatelný s výboji elektrického proudu. Na osobní úrovni budeme pociťovat rozvibrování vlastního nitra, rozechvění, neklid, nesoustředěnost a nespavost. Pozor bychom si v tyto dny měli dávat na cestách. Budeme mít tendence spěchat, riskovat, budeme občas podráždění – trošku takoví „papiňákoví“. Těchto energií se nemusíme obávat, jen je třeba si uvědomit, že budeme fungovat v jakémsi vysokorychlostním režimu. Musíme mít na paměti odpočinek, opatrnost, zklidnění a přirozený způsob „upuštění páry“, např. sportem.

Z hlediska přírodních jevů se tyto energie mohou projevit v podobě výkyvů počasí, mimo naše zeměpisné podmínky můžeme zaznamenat i přírodní katastrofy, zemětřesení, cyklony, probuzení sopečných činností. Na společenské úrovni můžeme zaznamenat zvýšenou vzdorovitost, rebelství, nespokojenost s poměry, snahy vybočit ze zajetých kolejí a řádů a hledání nových cest a možností. Náročný program bychom si neměli plánovat kolem 27. 7., kdy dojde k úplnému zatmění měsíce, které bude viditelné a tedy působné i u nás. V tuto dobu bychom měli vypustit, relaxovat, meditovat, dát více na své pocity a naslouchat svému tělu a svým duševním potřebám. Ve 3. dekádě července a 1. dekádě srpna je na místě obezřetnost. Zřetězení planet ve velmi napěťových vazbách vytvoří T kvadraturu. Dostavit se mohou na globální úrovni větší extrémy v počasí, série bouřek, výpadky elektrické energie i internetových sítí, problémy můžeme zaznamenat v letecké a železniční dopravě. Koncem července tedy doporučuji zálohovat svá PC, to není nikdy na škodu, ale „black-out“ se snad konat nebude.

Konec roku by měl být opět o něco klidnější. V listopadu přejde Jupiter do znamení Střelce, ve kterém vládne. Zatímco cesta od Berana po znamení Panny představovala cestu individuálního vývoje, ve Vahách byl rok 2017 svým způsobem zlomový, učili jsme se zejména spolupracovat s druhými lidmi. Letošní lekce Jupitera jsou opět spojeny s transformací, která je přechodem od roviny individuální ke kolektivnímu vědomí a svědomí. Konec roku pak bude pod vlivem Střelce o poznání, pravdě, spravedlnosti, hlubším poznání smyslu života. Požehnanou dobou, která přeje jakýmkoliv začátkům, bude období konce listopadu, kdy se setkají dvě nejvíce energetická tělesa Jupiter a Slunce. První prosincovou dekádu pak pozor na nedorozumění, podvody a větší náchylnost k infekcím. Samotný závěr roku se jeví jako stabilní, budeme mít za sebou hodně změn a nových začátků, ale budou ku prospěchu. Snad nám pomohou nalézt zralost a pevnost v sobě samých.

Jaký bude rok 2018 ve vztahu k České republice?

Tento rok by měl být pro nás vcelku příznivý a stabilizující. Jupiter a Mars už nyní působí pozitivně na Slunce a Merkur republiky a nějakou chvíli ještě bude. Současně působí pozitivně na Pluto a Jupiter v Raku, což by mělo v dobrém slova smyslu ovlivnit zahraniční obchod, ekonomiku a smluvní vztahy. Harmonické energie ve vodních znameních budou do jisté míry tříbit žebříček životních hodnot a projeví se i v oblasti kulturní a duchovní. Určité změny revolučního rázu dané vstupem planety Uran do Býka očekávám až v roce 2019. Vztahy se sousedními zeměmi nebo v rámci EU mohou být o něco konfliktnější, patrně budeme hledat nové spojence a mohou se ochladit vztahy s těmi stávajícími. Zřejmě budeme otevřeněji projevovat svůj nesouhlas s legislativním rámcem, který nás zavazuje. Česká republika může pociťovat typickou partnerskou krizi, či deziluzi, kterou se jí podaří nebo nepodaří ustát. Zatím jsme však u roku 2018 a tak nebudu předjímat.

Jak říká významný německý filosof 19. století – Arthur Schopenhauer:

Osud míchá karty, my hrajeme“ (Zdroj: https://citaty.net/autori/arthur-schopenhauer/)
M
oho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce

Mgr. Zdeňka Bőhmová

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...