politika

Uplynulo 300 let od narození rakouské panovnice a české královny

Obr. zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
Obr. zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie

V sobotu 13. května uplynulo 300 let od narození rakouské panovnice a české královny Marie Terezie. Její panování bylo založeno „Pragmatickou sankcí“ císaře Karla VI., ve smyslu „vládkyně habsburské říše“. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůnu. Královna uherská, královna česká, arcivévodkyně rakouská a vévodkyně parmská bývá někdy mylně označována za „císařovnu Svaté říše římské“, tento titul však je spojován pouze s titulem „císařovny-manželky“, později za vlády svého syna s titulem „císařovny-matky“. Jako žena se nikdy nemohla stát vládnoucí císařovnou.

Zemský živel jí dával klid, opatrnost, praktičnost a spolehlivost. Práci dávala přednost před zábavou, v mezinárodní politice usilovala o dlouhodobě dobré vztahy a stabilitu. Vzdušný živel byl pak předpokladem pro duševní práci, pro komunikační schopnosti a povzbuzoval intelekt. Přispíval ke schopnosti nadhledu a objektivity. Zemský a vzdušný element ji činil přemýšlivou, praktickou i velmi progresivní. Dalo by se říci, že byla ženou intelektuálkou se smyslem pro realitu, s praktickými dovednostmi a potřebou smysluplnosti svého konání. Sluneční energie odráží zájem o dění kolem sebe a o potřebě začlenění v rámci evropské integrace. Energie vypovídají také o nemalých politických ambicích.

Vláda Marie Terezie trvala 40 let a za jejího panování došlo k mnohým reformám státní správy, armády a školství. Mezi nejvýznamnější tereziánské reformy patřila centralizace správy monarchie, profesionalizace státní správy, sjednocení trestního práva v Rakousku a českých zemích, vytvoření tereziánských katastrů (soupisů půdy, domů a obyvatel), poddanská a pozemková reforma. Své aktivity zaměřila i na podporu podnikání, zavedla například clo na ochranu před zahraniční konkurencí. Snad právě pod vlivem výchovy a výuky svých mnoha dětí, kterou plánovala do nejmenších detailů, se soustředila i na školskou reformu. Zavedla všeobecnou vzdělávací povinnost pro chlapce i dívky a povinnou šestiletou školní docházku a systém škol. Osvícenské zásady šly ruku v ruce s praktičností.

Zastoupení znamení Býka ji činilo panovnicí dlouhodobě stabilní a bylo-li třeba neústupnou. Patrný byl vztah k půdě a k zemi, což se promítlo do reformní politiky. Slunce a Merkur ve znamení Býka dokázaly zúročit selský rozum, vytrvalost a houževnatost, potřebu vidět výsledky své práce. Postavení planety Merkur vypovídalo o praktickém myšlení, o dobré intuici a předvídavosti, kterou uplatňovala ve své politice. Rozumové hledisko, intelekt a pragmatičnost dokázala s vazbou na Uran plně využít ve společensky progresivních tereziánských reformách.

Habsburkové po generace utužovali svou moc především sňatkovou politikou. Výjimkou nebyla ani Marie Terezie, jejímž manželem se stal František Štěpán Lotrinský. Manželství bylo považováno za šťastné a Marie svého manžela skutečně milovala a porodila mu celkem 16 dětí, 5 synů a 11 dcer (šest dětí zemřelo ještě za života své matky). Byla ženou velice plodnou, ať již zastoupením znamení Býka, ascendentem v Raku či konjunkcí Jupiter Luna. Důležitá xpro ni byla přítomnost a blízkost partnera. Marie Terezie vedle povinností vladařských zvládala roli matky na plný úvazek. Byla ženou velmi pragmatickou, ale i nesmírně citlivou.

Skrze planetu Neptun a Venuši dokázala projevit pochopení pro druhého a víru v druhého člověka. Projevovala velký zájem o zdraví a výuku svých dětí, zohledňovala povahu jednotlivých dětí a brala zřetel na jejich individualitu, znala jejich přednosti i slabiny. Jupiter na pomezí Blíženců a Raka spojuji s filozofií vzdělávání, což bylo patrné ze školské reformy. Tato esence prezentovala vztah k literatuře, knihám a měla obecně silný vztah ke školství, k sociálním službám a péči o druhé. V neposlední řadě byla dobrým postavením pro jednání s lidmi. Řízení státu a mateřské povinnosti uměla skloubit dokonale.

Ke spokojenému manželství přispívalo i jasné rozdělení úloh císařské páru. Císař se zabýval především otázkami obchodními, císařovna-manželka politikou. Marie Terezie byla ženou hluboce věřící a nábožensky založená (zdůrazněný Neptun), pro kterou manželství představovalo posvátný institut. Jejich láska byla vzájemná a nepostrádala respekt a úctu. Se smrtí svého manžela se nedokázala vyrovnat po zbytek svého života a až do své smrti neodložila černý šat. Na výraz smutku si nechala ostříhat vlasy a rozdala všechny své šperky. Progresivní Luna v té době vytvořila přesný kvadrát k nativnímu postavení.

Na začátku své vlády měla Marie Terezie problémy nejen s okolními zeměmi, na něž si činila nárok (Jupiter opozice Mars), ale i uvnitř Rakouska samotného. Coby žena byla zprvu přijata velmi vlažně. Dalším problémem, s kterým se potýkala, byla skutečnost, že otec nezasvětil svou dceru do „státních věcí“ a ona musela převzít vládu bez znalosti poměrů. Ani armádu nezanechal otec v příliš dobrém stavu. Po celou dobu vlády musela řešit války o rakouské dědictví, bezpečnost své země a ochranu svých držav.

V tom jí byl nápomocen Saturn ve Vahách, který byl v povýšení a představoval dobré postavení pro právo a politiku, byl spojován s upevňováním a utužováním moci. Přispíval k prosazování společenských norem a respektoval mravní zásady. S vazbou na Lunu zvyšoval ambice a cílevědomost v tomto konání, podporoval politické vlohy. Jupiter poblíž ascendentu měl zpravidla velkolepé plány, byl schopen expandovat a dokázal být ve správnou dobu na správném místě, případně se obklopoval těmi správnými lidmi. Tím byl například Moravan, Václav Antonín Kounic, který měl na starosti zahraniční politiku a pomohl prosadit řadu reforem.

Válku o rakouské dědictví se jí podařilo, až na ztrátu Slezska, ustát. Usilovala o naplnění státní pokladny a zmodernizování armády, k čemuž bylo zapotřebí řady reforem. V neposlední řadě se jí podařilo „vylobovat“ titul římskoněmeckého císaře pro svého chotě a sama zůstávala jakoby v pozadí. Císařem se pak stali i její dva synové – Josef II. a Leopold II. Na mezinárodním poli byla považována za obratnou diplomatku s výbornou rétorikou. Vyjednala řadu spojenectví a smluv o vzájemné pomoci při napadení země a pomoci uchování držav v rámci evropského teritoria.

Jupiter v blízkosti ascendentu byl pro vladaře velmi výhodným postavením. S vazbou na planetu Mars byla energie Marie Terezie spojená s ideály, s potřebou měřit síly, se záměry přesvědčit a oslovit druhé.  To se jí dařilo se střídavými úspěchy. Mars umožňoval velké pracovní nasazení. Uranův vliv se projevoval jednak v tom, že k praktickým záležitostem přistupovala moderním a originálním způsobem, ale také vypovídal o nutnosti stálého řešení vztahů a nezávislosti v oblasti domova a vlasti. Konfrontacím, kompromisům a nutnosti uzavírání strategických dohod tak byla vystavena po celý život.

Své snažení promítala i do sňatkové politiky svých dětí. Dbala na výhodnost sňatků z hlediska nového uspořádání Evropy, v čemž tkvěl velký potenciál rodiny. Její život tak často osciloval mezi pragmatickým kalkulem a city. Vzdušný element hodnotil všechny svazky rozumově, zejména pak Luna pod vlivem Blíženců své city podřizovala rozumu. Sebekontrola, racionalita a zemská orientace na růst a blahobyt. Své děti po odchodu z domu často již nikdy neviděla. Z lásky se mohla vdát jen její nejoblíbenější dcera. Přestože všechny své děti milovala – byly podrobeny diplomatickým a strategickým záměrům a rozstrkány po všech evropských dvorech, protože „krev není voda“. Rakousko je tak pokrevně svázáno s polovinou Evropy a Marie Terezie bývá nezřídka označována jako „tchýně Evropy“.

Marie Terezie byla jedinou panovnicí své doby, která zvládala vykonávat tři role najednou. Roli suverénní panovnice, roli milující manželky a roli matky šestnácti dětí. Skrze své politické a diplomatické schopnosti získala uznání celé Evropy.

Mgr. Zdeňka Bőhmová

vizitka web_koncept

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...