Nezařazené

Martický rok 2023

Když se v prosinci 2019 objevila na obloze poprvé konjunkce Pluta a Saturna, všichni, kdo se zabývají astrologií, s napětím a obavami očekávali, co daná konstelace přinese. V minulosti stálo spojení těchto energií vždy u zrodu velkých změn ve světových, politických a ekonomických vztazích. Jedno z nejtěžších spojení se navíc odehrávalo ve znamení Kozoroha, které v sobě nese zemskou důslednost a kardinální ambicióznost, což společně vytváří něco velice naléhavého, houževnatého a neodkladného.

Vládnoucí planeta znamení Kozoroha – Saturn – je spojována s překážkami, námahou, vážností a nezřídka stavem nouze. Saturn byl v domovském znamení Kozoroha v letech 2018 až 2020 nesmírně silný a nekompromisní. Kozoroh je znamením správy, zákonů, vládnoucích struktur, a to jak národních, tak nadnárodních a nadstátních vládnoucích struktur. Vládne všemu, co je v rámci jednotlivců i společnosti považováno za trvalé, konzervativní a rádoby neměnné. A právě zde došlo ke spojení Saturna, který „testuje udržitelnost“ – toho co signuje – tedy v Kozorohu vládnoucích struktur a systému jako celku, a Pluta, které „mění a transformuje“ – vládu, moc, peníze. Energie Pluta slibuje, že kam vstoupí, nic už nebude jako dřív, něco skončí a znovu se zrodí z popela.

Pluto zahájilo svou pouť znamením Kozoroha v roce 2008 a jeho vstup byl spojován s ekonomickou krizí. Na své pouti vytvořilo několik významných aspektů, ale jeho vliv v čisté koncentrované podobě jsme nejvíce pocítili právě v roce 2020, kdy se spojilo se Saturnem. Rok 2020 je považován za velký milník, který odstartoval celou covidovou agendu, snahy o přerozdělení sféry vlivu a moci, snahy o teritoriální přerozdělení světa. Pluto v sobě nese téma „žití a přežití“, téma „vůle a moci“, téma „zachování a překonávání“, téma „kontroly a ovládání“, téma „zastrašování a manipulace“.

Setkání Pluta se Saturnem nepůsobí pouze v přesně daném okamžiku, kdy ke spojení dojde, a nemanifestuje se jednou konkrétní událostí. Jde spíše o iniciaci dějů, které působí v delším časovém horizontu. Spojení těchto planet odstartovalo děje, které se pak odehrávaly v letech 2020 – 2022. Dané roky představovaly velmi náročnou dobu pro lidstvo. Jestliže Saturn je nekompromisní, pak Pluto je vysloveně ultimativní – život a smrt, regenerace a degenerace, bílá a černá, očko a neočko, …

Mohli jsme pozorovat všechny Plutonské signatury – tlak, vakcinace (která polarizovala společnost jako snad nic do té doby), strach, panika, kontrola, manipulace, … Na jedné straně koncentrovaná negativní energie, na straně druhé se ukázalo, co je a co není důležité, co je a není podstatné. Tak jak tak došlo k podstatným změnám na makroúrovni, které odstartovaly nový cyklus směřování lidstva na dalších 30 let – v případě Saturna a dalších 256 let – v případě Pluta. Vytvořily se základy pro budoucí život člověka, jen doufejme, že to budou základy konstruktivní, nikoli destruktivní, protože Pluto umí obé. Vytvořily se základy pro nový způsob vlády, obchodu, politiky, ….

Jestliže ústředním tématem roku 2020 bylo spojení Pluta se Saturnem ve znamení Kozoroha, tématem roku 2021 se stalo napětí mezi Uranem v Býku a Saturnem ve Vodnáři. Napětí se manifestovalo především omezováním svobody a lidských práv (izolace), omezováním pohybu (očkovací certifikáty), anarchií a revoltou, přerušením dodavatelsko-odběratelských vztahů, omezením služeb, omezováním odkladné zdravotní péče, nic nefungovalo tak, jak by mělo. S napěťovou vazbou mezi Uranem a Saturnem jsme vstupovali i do roku 2022 a naposledy jsme ji zažívali na podzim letošního roku. Napětí obecně signuje velký boj mezi starým (Saturn) a novým (Uran) systémem, signuje „boření hranic“ (Uranem) a „svobodu v okovech“ (Saturnem), staví do nerovnováhy „osobní svobodu“ (Uran) a „odpovědnost“ (Saturn).

Specificky jsou pak podrobováni velkému testu lidé, ale i národy s planetami ve znamení Vodnáře a Býka, částečně i Lva a Štíra. Do dané kategorie patří i postsovětské republiky, které vznikaly právě se Saturnem ve Vodnáři, ale i Evropská unie se silně obsazeným znamením Štíra. Postupně procházíme obdobím velkých společenských změn a transformačních procesů. Největší změny v dějinách lidstva přichází vždy s tranzity pomalých planet, jakými jsou Pluto, Neptun, Uran.

Ty nyní končí na posledních stupních znamení a v příštích třech letech přejdou do znamení následujících, čímž změní svá témata. Roky 2020 až 2022 byly o extrémní náročnosti, velkých výzvách, nesmírné dynamice a tak trochu „od pangejtu k pangejtu“. Nicméně velké planetární konflikty už máme za sebou a rok 2023 nabízí harmoničtější konstelace, přestože transformační proces ještě není zdaleka u konce. V roce 2023 přejde coby předvoj do nového znamení planeta Pluto, v roce 2026 ji pak bude následovat Neptun a Uran a transformační kruh se na čas uzavře.

Pluto – planeta hluboké krize a transformace – působí v Kozorohu v letech 2008 – 2023/2024. Do znamení Kozoroha vnáší krizi hospodářskou, krizi vládnoucích struktur a je předzvěstí strukturálních změn, nového uspořádání světa, nové sféry moci a vlivu. Kozoroh je archetypem správy, vše se tedy děje skrze politiku. Pokud se ohlédnu tři roky zpět, tak spojení Pluta se Saturnem stálo na samém konci roku 2019 a celý rok 2020 za covidovou agendou, strachem a kolapsem. Spojení Pluta s Jupiterem v roce 2020 dodalo všemu, co se dělo, punc masovosti (Jupiter – masa, růst) a bylo hodně o kolektivním vědomí a svědomí. Spojení Pluta s Martem v březnu 2022 vneslo do společenského a politického dění silné vášně, emoce a napětí.

Do Vodnáře vstoupí Pluto v roce 2023 jen krátce, a nabídne tak ochutnávku nových témat, nových výzev, kterým naplno budeme čelit až od ledna 2024, kdy Pluto vstoupí do Vodnáře definitivně. Jestliže Kozoroh je spojován se správou, vládou, nadstátními a nadnárodními strukturami, Vodnář signuje lid, dav, kolektiv, většinu. Reprezentuje tedy kolektivní vědomí, společné potřeby a společné hodnoty, proto také mezinárodní a nevládní organizace. Upřednostňuje kolektivní cíle, nad těmi osobními, a pod vlivem vládnoucí planety Uran je určitým konceptem společenské rovnosti. Transformací a proměnou tak bude procházet společnost, kolektiv a lidstvo jako celek. Nebude tu prostor pro „já“ (Vodnář je protilehlé znamení ke Lvu), nebude tu prostor pro „ty“ (preference přátelství nad partnerstvím), pouze prostor pro „my“ (orientace na celek, na to co je vzájemné, co využíváme všichni a co si nemůžeme přivlastnit).

Při průchodu Pluta znamením Vodnáře se tak na pořad dne budou dostávat témata, která se týkají společnosti jako celku a jejího fungování. Některá témata už jsou nastolena při průchodu Saturna Vodnářem a to například důchodová reforma. Společnost stárne, dožíváme se vyššího věku, ale dětí nepřibývá tolik, kolik by mělo. Témata jako zásluhovost, solidarita, udržitelnost, ale i populismus – korespondují s aktuálním děním. Pluto ve Vodnáři však půjde dle mého soudu mnohem dál a bude se dotýkat samotné podoby „sociálního státu“, který odkazuje na rozsah veřejných sociálních služeb (zdraví, vzdělání, bydlení, starobní důchod, invalidní důchod, pečovatelské služby, …). To budou dle mého soudu sektory, které budou podrobeny určité transformaci – nakolik bude účast na léčbě, vzdělání, bydlení či důchodu garantovaná státem a nakolik bude na bedrech jednotlivce. To budou témata následujících let 2023 – 2044.

Při svém předchozím průchodu znamením Vodnáře Pluto způsobilo dalekosáhlé změny v lidské společnosti. Představovalo období Velké francouzské revoluce, která probíhala pod heslem: „rovnost, volnost, bratrství“ a která korespondovala i s objevem vládnoucí planety Uran. Zrušení nevolnictví, vzpoura proti feudalismu, občanská práva, osvobození národů od imperiálních říší, rozpad koloniálních celků, národní obrození, americká ústava. Každé znamení však participuje na znamení protilehlém, vytváří spolu celek, funguje mezi nimi komplementarita. A pokud je jedno znamení silně akcentováno, představuje problém pro znamení protilehlé.

Akcentovaný Vodnář (lid, kolektiv, celek) tak rozehrává i znamení Lva. Za 2. sv. války bylo akcentováno Pluto ve Lvu a k moci se dostávali lidé posedlí dobýváním světa, protože Lev je ten co vládne – byla tu tedy touha ovládnout svět. Nyní při akcentaci Pluta ve Vodnáři můžeme očekávat, že hlasy budou získávat strany, které tvrdí, že vyřeší problémy, jež trápí většinu (Vodnář – celek, společné hodnoty, vyšší princip). Na vzestupu je tak opět určitá míra extremismu (protože Vodnář prostě inklinuje k mezním stavům a nekonvenčnosti), vláda kolektivu je víc než vláda jednotlivce. Extremismus, radikalismus, nacionalismus, populismus, euroskepticismus – to jsou pojmy, se kterými se budeme v následujících letech více či méně také setkávat.

To, co považuji za ošemetné je Vodnářská eliminace lidského faktoru, eliminace lidské nedostatečnosti a fascinace moderními technologiemi (robotizace, virtualizace, umělá inteligence, síťové platformy, kosmos). Jak s touto predispozicí naložíme, bude jen na nás. Nabízí se nové koncepty propojování moderních technologií s duchovním aspektem, prolnutí člověka a techniky, ale možný je i přepad humánních cílů do nehumánních výsledků či používání nehumánních prostředků. Takže, pokud bude věda a technika sloužit člověku ano, ale člověk se nesmí stát zajatcem vědy a techniky. S čipem v uchu či pod totální kontrolou pohybu bychom asi fungovat nechtěli.

To nebezpečí za mne spočívá v tom, že znamení Vodnáře je nesmírně intelektové, racionální a analyzující, ale také určitým způsobem distancované, rezervované, bezemoční. Ta Vodnářská kvalita působí pod vládnoucí planetou Uran často v podobě nekontrolované síly. Je pragmatická a někdy až cynická, hodně koresponduje s Machiavellistickým rčením „účel světí prostředky“, i když podle Machiavelliho měl být účel vždy ctnostný, nicméně připouští dopouštět se morálně pochybných jednání ve snaze dosáhnout obecně prospěšného cíle. Zase ten akcent na většinu, kolektiv (Vodnář).

Další nebezpečí vidím v tom, že jsme se odklonili (ať už z jakýchkoliv důvodů – covid, válka na Ukrajině, EU s prvky supranacionalismu, …) od stoleté tradice státní politiky, která byla založena na Rašínových principech, k politice populistické, aby bylo zabráněno sociálnímu střetu a rozpadu sociálního smíru.

Neptun – planeta mystiků, umělců, duchovně založených lidí, ideálů, nadějí a doufání – působí ve znamení Ryb od roku 2011 a svou pouť zakončí v roce 2025/2026. Neptun na své pouti usiloval o produchovnění života, chtěl po nás zamyslet se nad podstatou bytí, chtěl po nás vnímat vyšší cíle, nejen ty osobní. Vedl nás k tomu, že neexistuje pouze hmotný a konzumní svět, ale i svět duchovní. Neptun má mnoho tváří a proto je velmi těžko uchopitelný. Na jedné straně v sobě nese kult křesťanské lásky a pomoci, na druhé straně má na svědomí únik před realitou a závislosti všeho druhu (alkohol, drogy, kouření, léky, závislost ekonomická, vojenská, závislost na přírodních zdrojích), chaos, lži a podvody.

Jeho vliv souvisí se soucítěním, laskavostí, sounáležitostí, s tím, jak se chováme k přírodě, ale i se slabostí, bezbřehými iluzemi a naivitou, v neposlední řadě s pohybem mas v podobě migrantů a hledáním spásy. V roce 2015 a 2016 vytvořil Neptun kvadrát se Saturnem v Rybách, což se manifestovalo migrační vlnou do Evropy a konfliktem mezi masou lidí (Neptun – naděje, víra, spása) a překonáváním hranic (Saturn – stavění zdí). K podobnému aspektu (tentokrát ke spojení) dojde v roce 2025 na pomezí Ryb a Berana.

Nezvládnutý Neptun stojí také za duševními nemocemi. Je třeba nakrmit nejen tělo, ale i duši. Již antický pojem „kalokagathia“ hovořil o ideálu kompletní lidské osobnosti, která vychází z harmonie mysli a těla. Pod Neptunovým průchodem znamením Ryb se vnitřně přenastavujeme a doufejme, že i duchovně zrajeme. V dubnu letošního roku došlo ke spojení Neptuna s Jupiterem a společnost tak dostala nový impulz pro duchovní růst, pro duchovní revoluci a duchovní sílu. Neptun v Rybách obrovsky podporuje osobní vývoj, touhu po čistotě, správnosti a pravdě.

S Neptunem v Rybách je silně akcentované kolektivní cítění, zatímco Pluto ve Vodnáři bude v následujících letech rozvíjet kolektivní myšlení. Z náboženského hlediska je Neptun v Rybách signifikátorem křesťanství, Pluto ve Vodnáři inklinuje více k té východní filozofii – například taoismu. Ten Vodnářský princip usiluje o dosažení dokonalosti, je více o přirozenosti, volném plynutí věcí, spontánnosti, ale i o soucitu, úspornosti a pokoře.

Neptun souvisí s léčením, viry, bakteriemi, zpravidla stojí za těmi nejrozsáhlejšími pandemiemi či zvláštními, neurčitými nemocemi. Nicméně s covidovou agendou souvisí pouze nepřímo. Neptun je planeta mnohoznačnosti, neurčitosti, přibližnosti a jeho projevy jsou jen stěží uchopitelné. Znamení Ryb se pojí také se vším, co je umělé – uměle vytvořené. Může to být uměle vyvolaná energetická krize, uměle vyvolaná potravinová krize, uměle vytvořená nemoc, uměle vytvářené sociální vztahy a vazby prostřednictvím sociálních sítí nebo umělá inteligence.

Neptun hodně souvisí s médii, sdělovacími prostředky, umělými sociálními sítěmi. A z hlediska Neptunovské neurčitosti je třeba věnovat pozornost, čemu věřit, co je skutečnost, co je fikce, co je projektování toho, co si máme myslet. Ten chaos, klam, lži, podvody je zesílen vždy, když se Neptun dostane do napěťových vazeb. Například letošní podzim při napětí s Martem vytvořil velmi ošidný aspekt a poměrně nevypočitatelnou energii nepochopení, neporozumění, podvodů, ale s velmi inteligentním a sofistikovaným podtextem, protože se bojovný Mars nacházel a stále nachází v inteligentním znamení Blíženců. Ostrá slova, boj skrze média, je těžké se orientovat v tom, co je pravda a co lež. S napěťovou predispozicí jsme vstupovali do roku 2022 a budeme ji opět prožívat v rámci astrologického roku 2023, jelikož bude přítomna na nebi v době jarní rovnodennosti.

V roce 2026 přejde Neptun do znamení Berana a přinese nová témata a novou energii. Zatímco v Rybách je Neptun doma a projevuje se svojí přirozeností, byť v obou polaritách (v té kladné i záporné), s Beranem půjde o na první pohled neslučitelné energie. Ohnivý Beran je o dominanci, akci, ambicích, velení, určování pravidel, o realizaci, práci, prosazení se. Souvisí se sportem, prací, ale i s bojem a agresivitou. Předpokládám, že vodní Neptun bude Beranské energie měnit a zjemňovat. Je tedy možné, že konflikty již nebudou o hlasitém řinčení zbraní, ale spíše duchovního, ideového či náboženského charakteru nebo bude převažovat mírové řešení problémů, protože Neptun ve své kladné polaritě zlidšťuje, zjemňuje, kultivuje.

Ale Neptun prezentuje i plyn, ropu, epidemie a může ukázat i svou zápornou stránku – tedy společně s Beranem – boj o plyn, ropu, … Možnosti, tendence, varianty budoucího vývoje záleží vždy na uchopení energií a vyspělosti člověka. Neptun v Beranu upřednostňuje intuici před logickým myšlením, zkresluje či rozostřuje realitu. To co předestírá astrologie, jsou jen možné potencionality, a zkušenosti z předchozího vývoje a cyklů. Neptun se pohyboval naposledy v Beranu v době 1862 – 1875. V té době se odehrávala například první tichomořská válka, válka v Rudém moři nebo válka na horním Nilu. Neptun signuje moře a vodu obecně, je tedy celkem možné, že nějaké boje se budou odehrávat na vodě nebo zde půjde o vodu jako zdroj.

Uran prochází v letech 2018 – 2026 znamením Býka. Uran je planetou náhody, všeho nečekaného, nevypočitatelného, ale i planetou svobody. Jelikož vládne ve znamení Vodnáře, kombinuje v sobě vzdušný element, ale i ohnivý element coby vyšší oktáva ohnivého Marta. Tím se stává jedním z nejaktivnějších prvků na nebi. Osa rotace Uranu je zcela opačná než u ostatních planet, Uran se po oběžné dráze „válí“. Odtud také analogicky – kudy Uran prochází, tam nezůstane kámen na kameni a nic není jako dřív. Vnáší revolučního ducha do oblasti, kterou prochází a tou je nyní znamení Býka.

Inovativní a excentrický Uran vnáší do tradičního, konzervativního a stabilního znamení Býka naprostou změnu a velký prvek nestability. Archetypem Býka jsou peníze, měna, území, hodnoty, zdroje, výživa a jídlo. Býk je archetypem přirozeného života v souladu s přírodou, půdou a tradicemi. To vše je podrobeno revizi a vše se děje skrze ekonomiku. To, co nyní prožíváme je tak trochu ekonomický chaos, devalvace měny, proměna finančního světa, změna vlastnictví (nájemní bydlení, družstevní bydlení, sdílené bydlení), změna územního uspořádání (územní nároky), změna v získávání zdrojů (elektřina, plyn, …), ale i změna v hodnotovém žebříčku, působí rozvrat jakýchkoliv jistot. Jedinou jistotou se stává změna.

Uran na své cestě znamením Býka vytvořil několik aspektů, z nichž nejvýznamnější byl kvadrát se Saturnem ve Vodnáři, který nás provázel rokem 2021 a rokem 2022. Ten se manifestoval anarchií, omezováním svobody, krizí vědomí, konfliktem mezi starým a novým systémem, nerespektováním právních i jiných zákonů, stagnací a nefunkčností, zpomalením růstu, inflací. V listopadu 2021 navíc došlo k Lunárnímu zatmění na zlověstné stálici Algol, které bylo provázeno napětím a nervozitou, rozkolísáním světové ekonomiky, paniky na burzách a na akciových a komoditních trzích. K přesnému spojení planety Uran a stálice Algol pak dojde v průběhu roku 2024. Algol působí jako zesilovač Uranských energií a působí jako extrémně vyhrocená silová mužská polarita, ale o tom až příští rok.

Dalším významným aspektem bylo setkání planety Uran se Severním Lunárním uzlem a bojovným Martem v srpnu letošního roku. Mnozí hovořili o bodu zlomu, zvratu či vrcholu chaosu. Říká se, že když se Severní Lunární uzel setká s transplanetou, věci se otáčí o 180 stupňů. Ale opět jde pouze o iniciaci dějů budoucích, které se budou odehrávat v horizontu několika měsíců. Ten směr Lunárních uzlů od Štíra k Býkovi nás nabádá k návratu k vlastním zdrojům, k životu v souladu s vlastními potřebami a přírodou, k životu v souladu s vlastními hodnotami a ne těmi, které nám podsouvá někdo cizí. Mars je planetou boje, vůle, energie a vnesl do druhé poloviny letošního léta velmi výbušnou energii, ať již na úrovni vědomí, nebo fakticky (Nord Stream). Dobrou zprávou je, že přestože Uran ještě svou pouť znamením Býka nekončí, v roce 2023 netvoří významné napěťové vazby.

Do znamení Blíženců přejde Uran až v průběhu roku 2026 a přinese nová témata. Těch témat může být celá řada. Uran je především o změnách, inovacích, technologiích, intuici a Blíženci primárně o komunikaci, myšlení, informacích, sbližování, proměnlivosti a dynamice. Je o nápaditosti, improvizaci a chaotičnosti. Klíčovým motivem těchto let bude myšlenka, pohyb, přenos. Uran se každopádně bude v Blížencích cítit daleko lépe než v Býku. Informace mohou být více transparentní, umělá inteligence se bude rozvíjet na poli komunikace, translatologie, dále pak v oblasti přemísťování, přepravy, např. doručování balíků prostřednictvím dronů se stane standardem, dočkat se můžeme i nějakých pokusů o čtení myšlenek? Ano, zní to jako science fiction, ale Uran je tak trochu science fiction.

Z pohledu dění mají vždy největší slovo ty nejpomalejší planety – Pluto, Neptun a Uran. Do společenského dění však nemalou měrou přispívají i kolektivní planety – Saturn a Jupiter, které celé to dění na makroúrovni konkretizují a člení na menší časové úseky. Saturn je prvkem omezujícím, Jupiter prvkem expandujícím. Tam, kam se stěhuje Saturn, tam se obvykle soustředí naše pozornost a tam se odehrávají konkrétní věci a to jak na individuální, tak na kolektivní úrovni. Vždy problematizuje oblast, ve které se nachází a testuje udržitelnost toho, co signuje znamení, kterým prochází.

V Kozorohu v letech 2018 – 2020 testoval vládnoucí struktury, státní systémy, nadstátní a nadnárodní vládnoucí struktury a organizace a hodně mluvil do nového uspořádání světa na různých úrovních. V průběhu svého průchodu vytvořil několik aspektů, z nichž nejvýznamnější bylo setkání s Plutem (konec roku 2019 a rok 2020), což odstartovalo ekonomickou krizi a „covidárium“.

Ve Vodnáři se Saturn pohybuje v letech 2020 – 2023. Vodnář je symbolem lidu, kolektivu, společnosti, nese v sobě ducha kolektivního vědomí, společných potřeb a společných hodnot. Prezentuje také sociální sítě. Saturn tedy coby prvek omezující testoval a ještě do března 2023 testuje naše pojetí svobody, lidských a občanských práv. Přináší coby předvoj Pluta (vstup 2023/2024) strukturální sociální změny, změny v politickoekonomickém systému současného typu, testuje jeho udržitelnost, ale i udržitelnost mezinárodních a sociálních organizací.

Saturn ve Vodnáři nás učí tomu, že lidé mají svá práva a jsou schopni jako kolektiv určit rozsah a způsob své existence. Na individuální rovině kladl úkoly, výzvy a podroboval zkouškami zejména lidi narozené ve znamení Vodnáře, s ascendentem ve znamení Vodnáře, případně se silně planetárně obsazeným znamením Vodnáře. Na kolektivní rovině testoval udržitelnost sociálního systému, testoval otázku svobody jednotlivce versus ochrany kolektivu (covid), na mundání rovině testoval i státy, které vznikly po rozpadu SSSR, rovněž za Saturna ve Vodnáři (Ukrajina). Na své pouti vytvořil 3 klíčové aspekty.

Na přelomu roku 2020 a 2021 proběhlo setkání Saturna a Jupitera, nejprve na posledních stupních Kozoroha, poté na samém počátku znamení Vodnáře a to je vždy spojeno se změnou kvality času. Saturn i Jupiter patří oba k vládcům času, cyklu, ve kterém žijeme. Zpravidla s tímto setkáním přichází nějaká nová realita, ve které žijeme – covid, válka v Evropě, energetická krize, panika, hysterie, zmatek. S Vodnářskou kvalitou pak přichází nová fáze způsobu organizace společnosti, staré návyky a myšlení končí, přichází nový přístup, možná i nový způsob vlády.

Dále se v letech 2021 a 2022 Saturn několikrát dostal do napětí s Uranem v Býku. To stálo za lockdowny, stagnací, nefunkčností a za konflikty mezi starým a novým systémem. Jestliže Saturn omezuje lid, společnost (Vodnář), tak je posílena protilehlá strana, tedy vláda (Lev). Saturn dával sílu politikům, ale oslaboval vůli lidu. Saturn v napětí s Uranem byl pro celou společnost velkou výzvou, jelikož základním signifikantem je anarchie a konflikt mezi tradičním způsobem života a potřebou či nutností reformy.

Dalším významným aspektem bylo setkání Saturna s Martem ve Vodnáři v dubnu 2022. Velice těžká a bojovná konstelace, která se na individuální rovině manifestovala zvýšenou nehodovostí, úrazovostí (Mars – aktivita, Saturn – překážka), nespokojeností a hněvem (Mars – vůle, Saturn – překážka), na té kolektivní rovině pak celkovou nespokojeností, frustrací a na mundánní hrubými projevy vůči lidem, omezováním lidských práv (např. boje na Ukrajině).

Saturn se v březnu 2023 přesune do znamení Ryb a přinese nová témata a energii. Zatímco ve Vodnáři nás Saturn učil tomu, co je svoboda, v Rybách to bude více o duchovním životě člověka. Zatímco v Kozorohu a ve Vodnáři byl doma, a působil v dobrém i zlém v rámci své přirozenosti, v Rybách půjde na první pohled o dosti neslučitelné energie. Saturn se tedy přesune do komplementarity Ryb a protilehlé Panny a předestře témata kolektivního cítění, rozšířeného vědomí, léčby, pomáhání, služby, obětavosti, nezištnosti, soucitu, skromnosti, dostatku či nedostatku. Revizí budou podrobována tato témata. Částečně se dotkne i tématu vědy, která patří kromě Vodnáře právě do archetypu Ryb – vědecké poznatky ruku v ruce s duchovním vývojem člověka.

Ryby hodně fungují na základě spirituálního principu a vědomí lásky a jednoty a řadí se k nejmírumilovnějším, ale i nejkřehčím znamením zvěrokruhu. Po dobu následujících dva a půl roku tak budeme pravděpodobně více řešit, jak se vyrovnat se zátěží ve své psychice, protože ty uplynulé 3 roky působily velkou zátěž na těle i na duši. Do popředí se tak může dostávat psychoterapie, meditace, psychosomatika, protože Saturn v Rybách občas přináší chmury a deprese. Ryby jsou hodně o léčení a Saturn o překážkách, revizi, ale i o struktuře, řádu a pořádku). V následujících letech tak může docházet k nějakému omezení v dostupnosti léků, v krajním případě k omezení v přístupu k léčbě, k spoluúčasti na léčbě, možná budeme více pozornosti věnovat alternativním způsobům léčby, jiným způsobům léčby (biosimilars), možná se vyčerpá potřeba vakcinace či přijdou jiné způsoby její aplikace. Ryby jsou také o pomáhání a Saturn coby prvek omezující, může působit i určitou redukci v poskytování sociální péče a sociálních dávek.

Na osobní rovině budou podrobování zkouškám a výzvám padající znamení, to znamená Ryby, Panny, Blíženci a Střelci, na kolektivní rovině může po dobu dva a půl roku stagnovat duchovní rozvoj člověka (skepticismus), můžeme čelit určité formě transcendence (sebepřekonávání, odevzdání se, zřeknutí se vlastních přání a záměrů, rezignace, nechání volného plynutí věcí dle svého přirozeného řádu), i to jsou témata Ryb. V Rybách je přítomen i prostor pro zradu, podvod a předstírání a Saturn zde působí vlivem omezujícím, je možné, že v dohledné době budou odkryta nějaká nová fakta a skutečnosti, padnou některá tabu. Do Ryb patří i pomoc bližnímu, je tedy celkem pravděpodobné, že s omezujícím prvkem Saturna se bude řešit otázka migrantů a válečných uprchlíků.

Saturn nebude tvořit s pomalými planetami žádné konflikty. Naopak v polovině června vytvoří harmonický aspekt s dobrodějným Jupiterem. Když se tito vládcové času setkaly na přelomu roku 2020 a 2021 na hrotu Kozoroha a Vodnáře, učili jsme se dát do souladu velká očekávání (Jupiter) se skutečnými možnostmi (Saturn). V červnu tak může Jupiter přispět určitou nadějí a vírou k řešení témat Ryb. Na prahu léta tak může dočasně rozehnat chmury a dodat nám optimistického ducha a harmonizovat naši psychiku.

Jupiter, coby druhý vládce času, se ještě na chvíli vrátil do Ryb, ale těsně před letošními Vánocemi se definitivně vrátí do znamení Berana. Jupiter v Rybách podněcoval svou kladnou polaritou kolektivní soucítění a altruismus (například s těmi, kteří přichází ze zemí, kde se odehrává válečný konflikt), ve své stínové polaritě podněcoval jakousi kolektivní iracionalitu. V ohnivém Beranu se bude ohnivá planeta Jupiter nacházet v živlové symbióze, tím pádem bude vše, co Beran signuje posilovat. Beran je znamení začátků, iniciace děje a činností, chuti, vůle, aktivity, projevení se, odvahy, nezávislosti, bojovnosti, v krajním případě agrese. Jupiter v Beranu podněcuje mužskou polaritu – aktivitu, smělost a sebedůvěru. Na kolektivní rovině podporuje průmysl, výrobu, armádu a tedy i chuť válčit. Při svém prvním vstupu do znamení Berana v květnu 2022 dodal některým mocnostem smělost, naštěstí nyní bude jeho průchod Beranem rychlý a bez zastávek. Na osobní rovině je období od prosince 2022 do dubna 2023 vhodné pro nové začátky, zahájení nových aktivit, pro sport, ale i příslibem celkové vzpruhy.

Od dubna 2023 vstoupí Jupiter do konzervativního, stabilizujícího, poklidného znamení Býka. Z ekonomického hlediska je to dobrá zpráva, mohlo by dojít k nějaké stabilizaci finančních trhů (Býk – peníze), stabilizací cen energií a plynu (Býk – zdroje), korekci cen nemovitostí (Býk – hmota, půda), stabilizaci cen jídla (Býk – jídlo), ale uvidíme, inflace jako taková ještě při průchodu Urana Býkem nekončí. Jupiter je tedy minimálně do června roku 2024 příslibem určité ekonomické a politické rovnováhy sil a stabilizace. V Býku je i jakýmsi příslibem „zdravého selského rozumu“ a „klidu zbraní“.

Mars je vyloženě svalová planeta, fyzická planeta, planeta virility, schopnosti prosazování a agrese. Ve svém horoskopu ji máme všichni a v té dané oblasti, kde se vyskytuje, tam jsme schopni podávat výkony a prosazovat se. Z pohledu dlouhodobého vývoje je Mars poměrně rychlou planetou, která významně nezasahuje do dění. Letos a v prvním čtvrtletí příštího roku však zasluhuje zvýšenou pozornost.

V srpnu se Mars setkal s Uranem a Severním Lunárním uzlem a vytvořil tak velkou T kvadraturu – velmi napěťový a kritický potenciál. Napojení na Saturn a Merkur působí zablokování, rigiditu, strnulost, nefunkčnost na straně jedné a samotné spojení s Uranem a Severním Lunárním uzlem je předobrazem „zemětřesení“ a velmi explozivní energie, spojené s dramatickými ekonomickými, společenskými, ale i přírodními ději. První srpnové dny tak byly hodně nahoru a dolů, hodně o energetických výkyvech.

Od přelomu srpna a září 2022 do března 2023 prochází znamením Blíženců a to nezvykle dlouho s několika zastávkami a zpětnými, tedy retrográdními chody z geocentrického pohledu. Jak jsem již zmínila Mars – je o aktivitě, prosazení vůle, bojovnosti, agresivitě a odhodlanosti. V Blížencích je Mars o inteligentním boji, zákulisním boji, stínovém boji. Bitvy a boje, které se nyní dějí, jsou velice složité a v období retrográdního (zpětného) pohybu se stávají ještě intenzivnější. V době zpětného chodu máme i na osobní rovině obvykle pocit, že se nic neděje tak, jak bychom chtěli, že nedosahujeme výsledků, že nejdeme kupředu a to generuje pocit zmaru a frustrace.

Jde o období různých půtek a zákulisního jednání. Je sice inteligentní, hbitý, ale také prostořeký a mentálně i verbálně agresivní. Blíženci jsou mužskou polaritou znamením sebevědomým, vzdušným elementem znamením společenským, a pohyblivou kvalitou znamením hodně roztříštěným a roztěkaným. Není nic proměnlivějšího a hůře uchopitelnějšího s obrovskou schopností překvapit. Blíženci jsou znamením médií, komunikace a informací, ale Blíženec má dvě tváře a nikdy nevíte, s kterou z nich máte zrovna tu čest. Z informací se stávají dezinformace, z pravd polopravdy či lži. Ten boj se odehrává hodně přes média a informace.

Mars se na své pouti znamením Blíženců dostal navíc do několika napěťových vazeb. V polovině října vytvořil napětí s Neptunem v Rybách. To napětí je velice inteligentní, sofistikované (Blíženci) a jsou v něm obsaženy věci, kam řadový občan ani nedohlédne (Ryby). Přináší napětí a podvody skrze boje, šalbu a něco, do čeho není vidět, energii podvodů. Komplementarita Blíženců s protilehlým znamením Střelce generuje nejen inteligentní boj (Blíženci), ale i boj za nějakou pravdu (Střelec), která se jen těžko ověřuje. Jde o poměrně nevypočitatelné energie z hlediska efektu.

Mars koncem března 2023 vstoupí do znamení Raka a přinese tak novou energii a možná i ukončení bojů. Mars v Blížencích byl osobnostně (zejména u Blíženců, ale i lidí s ascendentem v Blížencích nebo silně zastoupeným znamením Blíženců) hodně o agresivní komunikaci, zbytečných hádkách a osočování. Společensky pak stál za šířením dezinformací a polopravd, na makroúrovni za vzájemným obviňováním a nervozitou. Mars pak bude navíc v trigonu na Saturn, což by mohlo zklidnit napětí.

Do společenského dění má hodně co říci i postavení Lunárních uzlů. Ty představují základní zákon duchovního vývoje a ukazují směr, kterým se máme jako společnost ubírat. Sestupný Lunární uzel je symbolem toho, co odevzdáváme a máme nechat odejít. Vzestupný Lunární uzel pak prezentuje náš vývoj. Jako společnost tedy zažíváme změny skrze archetypy dvou protilehlých znamení, ve kterých se Lunární uzly pohybují a to v Býku a ve Štíru. Na osobní rovině pak změny více prožívají lidé, kteří mají Slunce, Lunu nebo ascendent v těchto znameních.

Postavení Lunárních uzlů v současnosti koreluje s postavením Lunárních uzlů za 2. světové války, pouze ten směr je odlišný. Tenkrát se nacházel Severní Lunární uzel ve Štíru a prezentoval svým způsobem hlad po moci a dobývání světa. Navíc vládce znamení Štíra – Pluto, se nacházelo ve znamení Lva a Lev je král a ten, kdo vládne. Nyní je směr uzlů opačný. Severní Lunární uzel se nachází ve znamení Býka, tedy směřujeme ke stabilnímu Býkovi, vládce Štíra je v Kozorohu, a signuje strukturální změny vládnoucích struktur a možné nové uspořádání světa na různých úrovních – vliv, moc, ekonomika, organizace, instituce. Ta témata roku 2022 a poloviny roku 2023 tak byla komplementem obou znamení a to – zdroje, peníze, biologický život, biologický svět, životní prostředí, medicína, farmacie, tajné společnosti, kontrola a ozbrojené složky.

Býk – to je hmota, vlastní peníze, vlastní zdroje, vlastní schopnosti a jistoty. A tudy vede cesta. Štír to je teritorium, společné peníze, společné zdroje, společné schopnosti. A tady bychom měli opouštět. Ten směr je tedy dán tím, že bychom v maximální možné míře měli spoléhat sami na sebe, na své peníze, na své zdroje, na své schopnosti a usilovat o samostatnost, soběstačnost, nezávislost a udržitelnost. To jsou témata od ledna 2022 do července 2023. Býk se vymezuje od druhých a ví, co je jeho, Štír žije ze společných, případně cizích zdrojů, a skrze tuto symboliku si tlumočíme světové události a to, kam by měl směřovat budoucí vývoj. Na psychologické rovině je to pak o opouštění těch těžkých Štířích energií a strachu k zdravému selskému rozumu, praktičnosti, trvalosti, udržitelnosti.

Ve druhé polovině roku 2023 se Lunární uzly přesunou do znamení Berana a Vah a nastolí tak novou energii, která ovlivní náš individuální i kolektivní růst. To bude oblast, kde budeme čelit výzvám – boj (Beran) versus mír (Váhy). Beran i Váhy patří k nejsilnějším znamením zvěrokruhu, obě kardinální – tedy ambiciózní, obě mužská – tedy dominantní. Jediným rozdílem je JÁ, moje cesta, moje prosazení se (Beran) a MY, společná cesta, diplomacie (Váhy). Druhá polovina roku 2023 a celý rok 2024 tak bude o sváru a smíru, o schopnosti či neschopnosti kompromisu, o hledání rovnováhy, o argumentaci a vyjednávání, o utváření či ukončení spojenectví, o integraci a dezintegraci, o rovnoprávnosti, o spravedlnosti, o autoritě a moci, o postradatelnosti a nepostradatelnosti, o prioritách, o budování, o převzetí iniciativy i schopnosti držet se zpět. Bude to hodně o spontánnosti i schopnosti netlačit na pilu.

Směr Lunárních uzlů bude hovořit o tom, že opouštět a nechat být bychom měli témata Vah, a vývoj by měl jít směrem k tématům Berana. Na společenské rovině budeme konfrontováni se sledováním vlastních cílů, vlastních záměrů, vyvíjením vlastní aktivity, uplatněním se a hodně to bude o rozhodnosti a aktivním přístupu. Naopak opouštět bychom měli spojenectví, která nám nic nepřináší. Na osobní rovině pak budou změnám vystaveni především lidé se Sluncem, Lunou či ascendentem ve znamení Berana a Vah, kteří budou řešit vztahy partnerské, ale i širší relační vazby.

Ta linie, kde se nacházejí Lunární uzly, tam dochází k zatměním a tam se odehrávají hlavní věci, tam se rozehrávají ta společenská témata. V roce 2022 se zatmění odehrávala v dubnu a květnu, dále pak v říjnu a listopadu na ose Býk/Štír. Lidé před zatměním měli v historii vždy respekt, protože často přinášela osudové změny, přírodní pohromy či řádění živlů. Zatmění chodí vždy v páru poměrně krátce po sobě, cca 14 dní a to 2x ročně a změny, které přináší, jsou často nečekané, nebezpečné a nepředvídatelné. Nejvíce působí tam, kde jsou viditelná, zdůrazní trendy a zamíchají společenským děním. Pokud se dotknou pomalých planet, vše se může otočit o 180 stupňů. Kam dosednou, tam se něco děje.

Poslední sérii zatmění jsme zažívali 25. 10. 2022 a to částečné zatmění Slunce za novoluní ve Štíru. Viditelné bylo ve východní Evropě, části Ruska a Asii, tedy přesně tam, kde probíhají nějaké boje. Na osobní rovině zarezonovalo především s lidmi, kteří mají planety na posledních stupních Vah, a prvních stupních Štíra. Probudilo silné vášně a emoce. Následovalo úplné zatmění Luny za spoluúčasti planety Uran – možný bod zlomu, bod obratu. Listopadové zatmění bylo 8. 11. viditelné v Pacifiku, Číně a Rusku. Zatmění spustilo události, které ovlivní dění po dobu dalšího půl roku – nervozita, napětí, a ve spojení s Uranem velmi elektrizující energie. Zatmění vždy signuje nebezpečné a nepředvídatelné energie a řádění živlů v přírodě. Na osobní rovině budeme měnit vztah k financím, k hodnotám, něčeho se budeme muset vzdát, ale něco získáme. V roce 2023 se jarní série zatmění ještě odehraje v linii Býk/Štír, série podzimní však již bude padat do linie Beran/Váhy a zdůrazní tak téma jedince, téma jedinečnosti a bude hodně prosazování se.

Přechod Lunárních uzlů z Býk/Štír do Beran/Váhy v polovině roku 2023 koresponduje i s vládcem roku 2023 – Martem. Podle Chaldejské řady viditelných planet (Babylonské řady) se jednotlivé planety střídají ve své vládě. Seřazení jde směrem od nejpomalejších k nejrychlejším planetám – Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur a Luna. Vládnoucí planeta pak určuje hlavní téma daného roku. Rok 2022 byl pod vládou Jupitera hodně nafouknutý, nabubřelý a nafouknuté byly především ceny a to ceny všeho. S Jupiterem v Rybách byl ale i o soucitu, pokoře a širší pospolitosti. Rok 2023 bude rokem Martickým, rokem nových začátků a jakéhosi restartu. Martický rok je vždy o změnách, proměnách, aktivitě a iniciativě. Budeme tlačeni do nových začátků, ale měli bychom být i sami iniciátory dějů a projevit sílu, odvahu a rozhodnost.

Na začátku ledna bude Mars ještě ve zpětném pohybu a může nám sílu naopak ubírat, věci nepůjdou tak, jak bychom si představovali, ale od poloviny ledna již půjde v přímém pohybu a umožní nám naplno projevit sílu, odhodlání a přirozenou aktivitu.

Zimní slunovrat, který nastal 21. 12. 2022, ovlivňuje dění následujícího čtvrt roku, tedy do vstupu Slunce do znamení Býka. Luna ve Střelci, která signuje lid, je v napětí s Martem v Blížencích. V následujícím čtvrtletí se tedy dá očekávat jakýsi neklid či nespokojenost lidí, ale i slovní přestřelky ve veřejném prostoru. Na úrovni počasí bude toto čtvrtletí pod vládou Jupiterovou, který se nachází v ohnivém Beranu. Zima tudíž nemusí být nijak zvlášť chladná (do ledna tepleji, leden, únor o něco chladnější), což je patrně dobrou zprávou pro naše peněženky při současných cenách energií. Jupiter je však v napětí se Sluncem a Luna s Martem, tudíž můžeme zaznamenat i dost velké výkyvy v počasí – teplo, ochlazení, teplo, ochlazení, … Neptun nevytváří napěťové vazby, tudíž i covid by nemusel v tomto čtvrtletí zastínit běžné respirační onemocnění.
Zimní slunovrat 2022 – Obr. vlastní zpracování

Jarní rovnodennost je horoskopem nového astronomického roku a je dána vstupem Slunce do znamení Berana a to 20. 3. 2023. Tento horoskop ovlivňuje zase dění následujícího čtvrt roku, ale i celý astronomický rok od března 2023 do března 2024.

Jarní rovnodennost 2023 – Obr. vlastní zpracování

Mars, coby vládce roku 2023, je i v ročním horoskopu, stále v napětí na posledních stupních znamení Blíženců. Mars v 8. domě signuje spíše slabost a neprůbojnost, pod vlivem Blíženců pak hovoří o zkreslování informací, dezinformacích či slovních přestřelkách, mediální nekorektnost. Přestože již v průběhu března (25. 3.) přejde do znamení Raka a napěťové vazby se rozvolní, do ročního horoskopu se jeho energie ještě otiskne. Na společenské rovině se energie vynakládaná do společných záležitostí může snadno proměnit v nepřátelskou a generovat skrytou rivalitu a zášť. Na osobní rovině pak musí být mírně ve střehu lidé s osobními planetami na posledních stupních znamení Blíženců a Ryb a ohlídat své verbální projevy i to, aby se přátelství a vztahy nezměnily v nenávist.

Mars se v ročním horoskopu dostává do napětí s Lunou, Neptunem, Sluncem a Merkurem. To generuje určitý rozpor mezi rozumem a citem, vnitřní neklid, intenzitu emocí, bojovnost, rovněž verbální útočnost a ventilování emocí. Manifestovat se může také rozpor mezi duchovně založenými lidmi a pragmatiky, rozumářské tlachání, které k ničemu nevede, ale i četnější konzumace alkoholu či výskytu psychosomatických obtíží. Ten neharmonický Mars generuje tak trochu chaos s ideologickým podtextem, svým postavením mezi 4. a 8. domem může rozehrávat téma bydlení, rodiny, vlasti, národa, tradice, půdy, teritoria, které může procházet hodnotovou krizí a hlubokou transformací.

Jupiter v ročním horoskopu signuje lepší podmínky pro podnikatelskou činnost, na osobní rovině pak signuje větší prostor pro koníčky a vlastní seberealizaci, tvůrčí, kreativní a sportovní činnost. Mars bude na společenské rovině představovat určitou podobu Pandořiny skříňky a bude rozehrávat tématiku sdílení – toho, co sdílet chceme a toho, co již nikoli – a to na všech úrovních. Uran pak hovoří v ročním horoskopu o větší potřebě tolerance na mezinárodním poli i o možném ukončení spolupráce s některými organizacemi a institucemi.

Na úrovni počasí bude toto čtvrtletí pod vládou Neptunovou, který se nachází ve vodním znamení Ryb. Jaro, ale i celý astronomický rok bude spíše chladnější a vlhčí, což ocení zejména zemědělci a zahrádkáři, kteří v předchozích letech bojovali často se suchem. Pokud budou s něčím bojovat, pak to budou spíše plísně a hniloba díky napětí mezi Neptunem a Martem, proto bude více než kdy jindy nutné dobře volit termíny pro sadbu. Četnější může být také řádění vodního živlu (Ryby – vodní element) a vzdušného živlu – povětrnostní podmínky (Blíženci – vzdušný element). Takže větru a dešti patrně neporučíme. Co se zdraví týká, v tom astronomickém roku (jaro až jaro) Neptun vytváří napěťové vazby s Martem, tudíž nějaká vlna covidu či virové epidemie vyloučena není. Ta esence mezi Neptunem a Martem vytváří vlhko – tudíž viry, bakterie, plísně. Vyhrocené březnové energie vystřídá poklidný duben a květen, zejména jeho první polovina.

Letní slunovrat, nastane 21. 6. 2023 a konkretizuje dění následujícího čtvrt roku.

Letní slunovrat 2023 – Obr. vlastní zpracování

Setkání Marta, Venuše a Luny v sektoru cestování a rozšiřování obzorů je příslibem toho, že si dovolenou v letních měsících užijeme. Počasí bude o dost chladnější než to, na které jsme byli poslední roky zvyklí, tudíž četnější budou patrně dovolené „za teplem a za sluníčkem“, kterého bude v české kotlině o poznání méně. Přece jen Saturn v Rybách je spíše příslibem chladného a vlhkého počasí. Zvýšené riziko vodního živlu lze očekávat zejména ve třetí dekádě června a začátkem července. Zejména poslední týden v červnu a první týden v červenci se potkají v napětí dva nejvíce aktivní prvky horoskopu – Uran a Mars. Jako kritický den vidím zejména 6. 7. se zapojením Venuše a Luny. Na společenské rovině můžeme zaregistrovat dramatické jevy a události, na osobní rovině větší míru výbušnosti, choleričnosti, zejména u těch, kde tato konstelace zarezonuje s jejich osobními horoskopy. V přírodě pak tato konstelace znamená doslovně „zemětřesení“. Živly mohou být v těchto dvou týdnech v pohybu – elektrické výboje, sopky, … Jde o mimořádně explozivní spojení. Jinak by mělo být léto vcelku poklidné.

Jupiter v Býku signuje lepší veřejné, ale i finanční zdraví, tudíž ekonomika by se mohla začít v letních měsících zotavovat, tak snad tu bude určitá šance na zlepšení. Rovněž ceny nemovitostí by se mohly stabilizovat či podlehnout určité korekci. Mars ve Lvu v 9. domě spojujeme s dobrou organizací, sebedůvěrou, ale i s aktivním cestování, aktivní dovolenou, poznávací dovolenou, vzdělávacími či jazykovými pobyty. Mars v harmonii s Venuší pak hovoří o soudržnosti a párovnosti, Venuše ve spojení s Lunou o lásce, spokojenosti, vřelosti a citové stabilitě.

Jelikož jde o období dovolených, zmíním zde termíny, které nejsou úplně vhodné k letecké přepravě a to: 2 – 5. února., 8 – 10. května, 14 – 16. srpna a 13 – 15. listopadu.

Podzimní rovnodennost nastane 23. 9. 2023 a konkretizuje dění pro následujícího čtvrt roku.

Podzimní rovnodennost 2023 – Obr. vlastní zpracování

V horoskopu podzimní rovnodennosti převažují harmonické planetární vazby, celková situace by se tedy měla stabilizovat ať společensky, tak ekonomicky. Spojení Urana a Jupitera v Býku je sice velice volné, ale vždy jde o spojení, které tlačí společnost dopředu. Hovoří o názorové toleranci i společenských změnách. Neptun v napětí se Sluncem může zkreslovat vnímání reality a nasazovat tak trochu růžové brýle. Z hlediska počasí bude toto čtvrtletí opět chladnější.

Zimní slunovrat nastane 22. 12. 2023 a ovlivní následujícího čtvrt roku. Jupiter v harmonii s Lunou, Sluncem a Merkurem jsou příslibem optimismu a sebedůvěry, vitality a zdraví. Pluto na posledních stupních Kozoroha v napětí s Lunou však může ještě stále signovat jakési kontrolní mechanismy vůči lidu. Co se počasí týká, zima příštího roku je předobrazem Ladovské zimy nebo minimálně většího počtu srážek v proměnlivém skupenství.

Zimní slunovrat 2023 – Obr. vlastní zpracování

Rok 2023 bude tedy hodně přelomovým rokem. Do jara ještě stále budeme pociťovat napětí a kolektivní tlak. Ten je dán především napětím mezi Uranem v Býku a Saturnem ve Vodnáři. Do jara ještě stále můžeme mít pocit, že nenastává žádná změna a stále se to neubírá k lepšímu. Napětí dosedá na horoskopy států i na horoskopy osobní. Leden se ještě ponese pod vlivem zpětného chodu planety Merkur a ani v únoru ještě jásat nebudeme. Budeme se vzpamatovávat a hodně přemítat o tom, čím jsme prošli, jako kolektiv i jako jednotlivci, co šlo udělat jinak a lépe. Tak trochu inventura předchozího období. Zlepšení se však dá očekávat od března 2023.

Kdo však očekává, že se vše urovná a vrátí do starých zajetých kolejí, ten bude překvapený. Domnívám se, že nic už nebude jako dřív, ne lépe, ne hůře, ale ne jako dosud. Procházíme obdobím obrovských změn, a jak už jsem jednou zmínila – jedinou jistotou je změna. Je lépe změny přijmout a akceptovat a snažit se je začlenit do svého života. Všechny pomalé planety uzavírají jeden velký cyklus a v průběhu tří let postupně započnou cyklus nový. Do té doby bychom měli žít v souladu s přírodou a věnovat čas zakončování a uzavírání.

S přáním optimismu, pokory, harmonie a lásky přeji co nejpohodovější prožití následujícího roku

Mgr. Zdeňka Bőhmová

Bratková Alena

Astrolog, homeopat